Privacy policy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lemvigh Müller A/S, z siedzibą główną pod adresem: Stationsalléen 40 DK‐2730 Herlev (Dania), prowadząca działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Lemvigh Müller A/S Spółki Akcyjnej Oddziału w Polsce z siedzibą w Świnoujściu, ul. Jana Sołtana 1, 72-602 Świnoujście, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323418, NIP: 5262998491, REGON: 320633269

Mogą Państwo kontaktować się z nami pisząc na adres: ul. ul. Jana Sołtana 1, 72-602 Świnoujście bądź pod numerem telefonu: 725 860 035 oraz adresem e-mail: agmi@lemu.dk

 

 

Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?

 

Przetwarzane przez nas dane osobowe to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa i zostały nam podane przy składaniu przez Państwa zamówienia u nas bądź przy okazji zawarcia z nami umowy sprzedaży/o świadczenie usług/o wykonanie dzieła/o współpracy.

 

Są to m.in. następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP, dane dot. dokumentu tożsamości), w tym również dane kontaktowe do Państwa pracowników bądź przedstawicieli, dane adresowe (adres zamieszkania) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

 

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych? Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

 1. podjęcie działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. realizacja obowiązków prawnych określonych w przepisach prawa (m.in. obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. rozpatrzenie zgłaszanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
 1. dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
 1. tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes).

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z nami umów i ich wykonania, rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji, odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i skargi.

 

 

Do jakich odbiorców będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty z nami współpracujące, przy pomocy których prowadzimy naszą działalność, w tym dostawcy usług logistycznych zajmujący się wysyłaniem do Państwa zamówionych u nas produktów, materiałów marketingowych lub innych przedmiotów, dostawcy usług płatniczych zajmujący się świadczeniem ewentualnych płatności przez Państwa dla nas lub odwrotnie, usługodawcy IT zajmujący się udostępnianiem oprogramowania i sprzętu, firmy świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, firmy windykacyjne i kancelarie prawne.

Państwa dane osobowe będą również przez nas przekazywane do podmiotów z naszej grupy kapitałowej.

Informujemy ponadto, że nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak pojawiłaby się taka potrzeba w przyszłości, to zrobimy to wyłącznie w zakresie, w jakim pozwalać będzie nam na to prawo, a ponadto niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie.

 

 

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania zawartych z nami umów i związany z tym okres niezbędny do wykonania tych umów, zaś po wygaśnięciu tych umów dane będą przechowywane wyłącznie gdy będzie to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w celach rozliczeniowych czy też w celu dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych. Powyższe obejmuje uprawnienie do uzyskania od Administratora informacji dotyczących m.in. tego, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach je przetwarzamy oraz jak długo będziemy je przetwarzać. Na Państwa żądanie przekażemy Państwu kopię przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.
 2. prawo żądania sprostowania danych. Powyższe obejmuje uprawnienie do żądania przez Państwa sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe. W takim przypadku, powinni Państwo skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane na wstępie) i wskazać na nieprawidłowości i jak powinniśmy dane osobowe sprostować.
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach). Powyższe obejmuje uprawnienie do żądania przez Państwa usunięcia danych osobowych, jeżeli Państwo uważają że dane te nie są już potrzebne dla celów, dla których dane te są przetwarzane bądź też uważają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami (np. cofnęli Państwo skutecznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane te nie zostały usunięte),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. działania marketingowe), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami pod wskazanym wyżej numerem telefonu bądź adresem e-mail.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij